International-Higher-Education-pic

International Higher Education

International Higher Education (IHE) เผยแพร่ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ที่มีรายละเอียดสูง พร้อมคุณภาพสูงเกี่ยวกับแนวโน้มและประเด็นสำคัญที่มีต่อระบบการศึกษา ในสถาบันระดับสูงและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั่วโลก โดยจากบทคัดย่อสั้นๆ จากหนังสือยุคใหม่และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนและการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

ผู้มีส่วนได้เสียจาก IHE ส่วนใหญ่มาจากเครือข่ายนักวิชาการ นักวางแผนและผู้นำระดับสูงที่โดดเด่น นับว่าเป็นผู้มีบทบาทมากในการนำเสนอมุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ พร้อมแนวโน้มที่จะทำให้การศึกษาทั่วโลกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

IHE ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ, จีน, รัสเซีย, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, สเปนและเวียดนาม