CIHE เป็นเครือข่ายผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท blue-chip ทำงานร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และฐานความรู้ของสหราชอาณาจักร